Notícies


Sessió de Comú pel passament de comptes de l'any 2016

El consell de Comú s'ha reunit a les 11:30h a la Casa del Comú per celebrar una sessió plenària. 

De l'ordre del dia en destaca el passament de comptes de l'any 2016 que queda de forma resumida com segueix:

El quart trimestre de l’exercici de 2016 presenta un superàvit de 349.496 euros.  Això s’explica per que la liquidació d’ingressos se situa en un 105,2%, amb un total de 13.327.010 € mentre que la liquidació de despeses ha quedat en el 89,5% amb un total de 12.997.514€.

Per impostos directes, és a dir, foc i lloc, propietat immobiliària, renda dels rendiments arrendataris, construcció i radicació d’activitats comercials, es va executar un 95,1% dels pressupost ascendit així a la xifra de 2.264.424€.

Per impostos indirectes el Comú ha recaptat 98.013€, un 81,7% del pressupostat.

Per taxes i altres ingressos, l’execució se situa en un 124,8% essent la xifra final de 3.440.034€. 

Quant a les transferències corrents, per exemple en concepte de la taxa de vehicle,  representen la xifra de 1.674.920€, un 101,7% del pressupostat final.

Els ingressos patrimonials, per entendre’ns, els arrendaments dels locals que el Comú té llogats, representen uns xifra de 45.026€ amb un percentatge d’execució del 85,6%.

Finalment, quant als ingressos, s’ha liquidat per transferències de capital, és a dir, les transferències de Govern, un 101,6% del pressupost final. L’import és de 5.804.593€.

Les despeses de personal han representat un 91,1% del pressupostat, amb una xifra de 4.382.120€. Quant als bens corrents la xifra ascendeix a 2.889.088€, un 83% del pressupostat. Les despeses financeres, que bàsicament són els interessos bancaris,  han pujat a 149.564, un 63,6% del pressupost final. Les transferències corrents, que representen les subvencions destinades a les entitats culturals, socials i esportives han ascendit a 357.532€, el que representa un 87,1% del pressupost final. Les inversions reals, que trobareu degudament detallades en la pàgina 4 del document han ascendit a 220.241€, quedant-se en un 38,6% quant a percentatge d’execució.

Actius financers: aquests se situen en el 100% amb un total de 4.227.015€ Es composen de la concessió d’un préstec a Camprabassa, S.A.U per un import de 3.495.601€, de dipòsits constituïts amb un import de 15.145€  i per actius financers per a l’escola bressol amb 320.958€ i per a Sasectur amb 395.303€.

Quant als passius financers, l’amortització dels préstecs bancaris, s’executa el 98,4% del pressupostat per una xifra final de 751.954€.

Resultats de les auditories de les societats Escola bressol laurèdia, S.A.U. i Sasectur, S.A.U. per l’exercici 2016

Auditories societats:

Pel que fa a Escola Bressol Laurèdia, S.A.U. es presenta un resultat de – 283.167,38 per a l’exercici 2016.

Quant a Sasectur, S.A.U. l’exercici 2016 es tanca amb un saldo negatiu de -288.855,38

 

Seguiment del pressupost del primer trimestre 2017 i segon trimestre

Per que fa al primer trimestre, l’execució del pressupost del 2017 dóna un saldo positiu de 653.956€. Ens trobem amb uns xifra d’ingressos del 2.196.240€ i de 1.542.284€ de despeses.

Quant al segon trimestre, estem en un 39,2% d’execució del pressupost final amb un total de 4.943.275€ i unes despeses de 4.101.460€, és a dir el 31,6% . És a dir, amb un saldo positiu de 841.814

Hem de tenir en compte però que al llarg de l’any aquestes xifres i el percentatge d’execució variaran sensiblement a mida que el pressupost es vagi executant.